กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับวุฒิ ปวช.และปวส.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน/สอบปฏิบัติ

คลิกดูสาขาที่เปิดรับสมัคร | คลิกดูระเบียบการ

คลิกเข้าสู่หน้าระบบรับสมัครเว็บไซต์ข้อมูลรับสมัครสอบตรง | เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | เว็บไซต์งานทะเบียน