ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับวุฒิ ม.6/ปวช.และปวส.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม คลิก !

ประกาศผลสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพิ่มเติม คลิก !

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ตรงรอบที่ 3 (เพิ่มเติม) คลิก !

ประกาศผลสอบตรงรอบที่ 3 (เพิ่มเติม) คลิก !

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ (สอบตรงรอบที่ 2 เพิ่มเติม) คลิก !

ประกาศผลสอบตรงรอบที่ 2 (เพิ่มเติม) คลิก !

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ (สอบตรงรอบแรก) คลิก !

ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียน (สอบตรงรอบแรก) คลิก !เว็บไซต์ข้อมูลรับสมัครสอบตรง | เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | เว็บไซต์งานทะเบียน