ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี,5 ปี
(รับวุฒิ ม.6/ปวช. และ ปวส.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)


คณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ คลิก
คณะคหกรรมศาสตร์ คลิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คลิก คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คลิก
คณะบริหารธุรกิจ (Young Professional Retailer) คลิก  

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ปวช./ม.6)    เข้าสู่ระบบรับสมัคร (ปวส.)


ประกาศงดจัดการเรียนการสอน โครงการตามอัธยาศัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คลิก

เว็บไซต์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ปีการศึกษา 2557 (สาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล) คลิกที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ (สืบค้น) คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ (Download)

Thailand Web Stat